ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עו

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ח טבת, ונעם לי לקרות בו אשר למרות הקישוים השתתף גם השנה בהכנת התועדות י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, וכבר ידוע שהנ"ל אף שלכאורה הוא גשמיות דההתועדות רואים בפועל ובמוחש שפועל ונוגע גם להרוחנית והרי אמרו רז"ל גדולה לגימה שמקרבת אין יוצא מידי פשוטו, ואף שהרחיקו ביותר רבותינו נשיאינו ענין לגימה יתירה הנקרא בלשון העולם שכרות והוללות, אבל לגימה בדרך התורה ובדרכי נועם החסידות אדרבה ואדרבה, ועקא שע"פ הידיעה שקבלתי מכבר וגם ממכתבו ניכר כן, לא השתדלו כדבעי שיהי' מספר האורחים בכמות ובאיכות כפי האפשרי והרי היום יום סגולה הוא, ולב ישראל ובפרט דמגזע אנ"ש, ער ביותר אז לתורת החסידות ולעניני החסידות, ויה"ר שעכ"פ לימי סגולה הבע"ל ישתדלו בהנ"ל ככל הדרוש והשי"ת יתן הצלחה מופלגה בזה, וביחוד שהרי המדובר אודות התועדות בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בברכה לבשו"ט.

ה'עו

מו"ה בנימין: לוין, כפר חב"ד.

למרות הקישויים: דתקופת המלחמה. ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.