ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עז

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ב וי"ז טבת, בו כותב אודות הקישוים השונים שבהעבודה ובפרט בענין הבית רבקה, ובודאי כשיזכור על הקישוים שהיו במדינתו לפנים אשר בכ"ז התגברו עליהם ובהצלחה, שהרי נתקיים בהם כלשון הכתוב בפרשת השבוע בנערנו ובזקננו בבנינו ובבנותינו גו' במה נחשב הקישוים דעתה ואף שלפעמים הנסיון בקו העושר והמרחב גדול יותר מאשר בקו ההפכי, הנה ההתבוננות הנ"ל מוסיפה אומץ להתגבר על הקישוים מתוך שמחה ובטחון חזק לנצחון בכל הפרטים.

בטח בינתים קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.

מ"ש אודות... יש להביא בחשבון שזה שתעבוד בכרם חב"ד יש בזה לא רק הענין דועשה טוב אלא גם שלילה שלא תעבוד באופן דהתחרות (קאנקורענץ) והרי כמה צורות ואופנים בהתחרות, ואף שמובן שאי אפשר לוותר על ענינים עיקרים הרי לכל דבר יש לתת צורה דיפלומטית, זאת אומרת בתוקף הדרוש, אלא שבדברי נועם... אלא שבכ"ז אין כדאי למתוח הנים (אנציהען די סטרונע) ואדרבה להוסיף בהצורה שתהי' נעימה ולא לוותר על הפנימית והענינים שיש להם חשיבות, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

נ. ב.

בודאי ינצלו יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל להתפתחות המוסדות הק'

דליובאוויטש אשר במחנם הט'.

ה'עז

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרבנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תעו, ובהנסמן בהערות שם.