ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'עח

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב אודות ההצעה להיות משפיע ב... ומתאר הנסיון שלו בתפקידו זה.

וכפי הנראה אין התפקיד מתאים בשבילו, והרי שם העיקר הוא חוזק המשמעת כפשוטה, ובטח בהתבוננות הראוי' יוכל לנצל כשרונותיו האמיתים בחינוך חב"ד, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בטח מתכוננים באופן המתאים ליום ההילולא הבע"ל, ובפרט שבשנה זו חל ביום הש"ק ושבת דקרי"ס אשר שני הפירושים בזה דהזהר והאריז"ל אמיתים, וכמבואר בדא"ח בכ"מ וידוע פתגם רבנו הזקן, מ'דארף לעבען מיט דער צייט שפירושו בתוכן הסדרה של השבוע.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל.