ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פ

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק שמות.

לפלא שרוצה לפרש מה שכתבתי לו מאז שפעולותיו בחינוך הכשר עתה, אינם בסוג הפעולות אודותם כתבתי וזרזתי אותו, והרי פשיטא שחינוך על טהרת הקדש המקרב לב המוחנכים לאבינו שבשמים לתורתו ולמצותיו הרי זה מפעולות הכי נשגבות וכפירוש רז"ל מלאכת ה'' היא, אבל לחוד בזה אין יוצאים ידי חובתו כדבעי וע"ד מאמר רז"ל בהנוגע לנקדימון כדבעי למיעבד לא עביד אף שתרם להצדקה בהפלגה וק"ל. ואם בהנוגע לכ"א הדברים אמורים עאכו"כ לאלו שזכו לטעום מתורת דא"ח הדרכותי' ומנהגי', שיכולת מיוחדה ניתנה להם בפעולות שכללותם כלל הגדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך, ומהעיקרים בזה הפצת המעינות חינוך על טהרת הקדש בכלל וכו'.

מהנ"ל מובן ג"כ שמה שכותב שעבודתו עתה קשה היא, כל הקישוים כדאים בשביל עבודה נעלית כזו, והשי"ת יצליחו להוסיף אומץ בכל השטחים הנ"ל ולהוסיף ג"כ בקביעות עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות ולבשר טוב בכל האמור בקרוב.

בברכה,

מ. שניאורסאהן