ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פא

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשאלתו אודות התספורת של בנם שליט"א שכיון שחל בימי החורף יש חחש שהשינוי הפתאומי מריבוי שער לתספורת מדוייקת עלולה לגרום הצטננות ח"ו וכו' שלכן קס"ד לאחר איזה זמן.

והנה לדעתי לא נכון הדבר, כי מלשון הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לתספורת דג' שנים משמע שיש בזה המשכת קדושה תוספת קדושה בנשמת הילד ע"י הנחת הפיאות וכו' ולמה יאחרו המשכה זו, אבל לאידך גיסא אין כל הכרח לתספורת מדוייקת ויכול להניח שערות גדולות לפ"ע ובלבד שיהי' ניכר הענין הנחת הפיאות והשי"ת יצליחו ואת זוגתו שיחיו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך ביראות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה.

ה'פא

ולמה יאחרו: ראה גםלעיל אגרת ד'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.