ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פב

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותב אודות האשה ובתה והמיול"ח שביקרו אצלו ונתעורר ספק בהנוגע לגירות וכו' כן נתקבלה אח"כ הידיעה התלפנית שהודיעוהו שאין מעונינים בהענין.

וכיון שכבר נזדמן לענין זה, כדאי עוה"פ לנסות להשפיע עליהם באופן המתאים על ידי הסברה שעצם השם רעפארם מורה שזהו רעפארם ולא הענין האמיתי, ונוגע הדבר לדורות ודורי דורות, שלכן מוכרח שהפעם יתקנו המעוות וכו' ודוקא קודם שתשתדך, ואף שגם עתה דעתי שהוא עצמו לא יהי' בהבית דין המגיירים, אבל ישתדל לסדר כל הענינים, זאת אומרת להתדבר עם שלשה רבנים המתעסקים בזה כו' וכו' וכשיהי' הכל מן המוכן לקשר הנ"ל עם הרבנים, ואף שידוע היחס לגירות, שונה במקרה זה כיון שכנראה כבר נטמעו ומתבוללים בתוך בני ישראל ואין הסביבה יודעת וגם לא חושדת שיש כאן דבר בלתי מותר ומתאים.

בברכה.