ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פד

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ז

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים

שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק שמות, בו כותב אודות סדרי הלימודים בהמכינה של ישיבת תורת אמת, תוכן דברי ההתעוררות להתלמידים שבטח התלמידים מקשיבים וכו'. ויה"ר שתהי' זה התחלה טובה להתפתחות בכל הנ"ל ככל הדרוש הן בכמות והן באיכות, זאת אומרת במספר התלמידים וכמות הלימודים ופנימית הנהגתם, והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מסייעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמים.

בטח מתאים למה שכותב שבמילי דאגדתא בגמרא מרחיב קצת בעניני התעוררות לדא"ח ביאר ג"כ להתלמידים באותיות המתאימות להבנתם ענין הנדרים בכללותו וכמבואר בלקו"ת פ' מטות ובדרך מצותיך בדרושים המקבילים, ואם לע"ע לא נעשה הנ"ל הרי כמה הזדמניות מתאימות יהיו וכמו בסיום פרק וכיו"ב, אלא שמובן שדברי התעוררות האמורים אין צריכים להחליף הלימוד כפשוטו וכמבואר גם בקונטרס עץ חיים לאחרי האריכות בהכרח לימוד תורת הדא"ח איך שצריך להתייגע בלימוד הנגלה וק"ל.

נהניתי מסיום מכתבו שמשתתף בפעולות צעירי אגו"ח ובטח מעורר את כל שאר חברי צעירי אגו"ח להוסיף חיילים והרי זהו לא רק דרישת השעה אלא גם הכרח השעה, ואין להאריך בדבר הפשוט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'פד

שמואל אלעזר שי': הלפרין, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'תתקז.