ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פז

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבם מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותבים אודות ההוספה בלימודים, שעות הלימוד וכו', ובסיום מכתבם אשר משתדלים לסדר סעודה שלישית בש"ק בשביל תלמידי ההאי-סקול.

וגודל ענין זה בודאי למותר להאריך בו, כי הרי רואים במוחש הצלחת קירוב תלמידים ע"י ענינים כאלו, ואשר נחקקים הדברים עי"ז בנקל יותר ובעומק יותר מאשר בדרכים אחרים, וביחוד אשר קדושת יום השבת מסייעת בזה, שהרי פועלת קדושה זו אפילו על עם הארץ גמור (עיין דמאי ריש פרק ד') ומכש"כ בתלמידים, ובפרט בעלות המנחה דש"ק רעווא דכל רעווין.

ויה"ר שיצליחו בכל הסעיפים אודותם כותבים, וכבר הובטחו ע"ז במאמר רז"ל הידוע - יגעת ומצאת,

וזכות מייסד הישיבה ומנהלה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר יום ההילולא שלו ממשמש ובא, יעמוד להם למעט ההעלמות וההסתרים ולהרבות ההצלחה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'פז

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 524.