ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פח

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו טבת, ותקותי שאף שאין מזכיר אודות זה הסבירו להתלמידים ענין יום ההילולא דכ"ד טבת, והרי זהו ג"כ הכנה להסבירם יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל.

ובמ"ש שישנה טענה שהשפיע על איזה מהתלמידים שנעשו חסידים קודם זמנם כו' ושואל לבאר לו הענין.

והנה בכגון דא כיון שכבר השפיע אליהם אין כ"כ נפק"מ איך ה' צריך להיות הסדר מקודם, וצריך לנצל ההתעוררות שלהם עכ"פ בענינם שלהם שייכים שיהי' בתוספת חיות וכיו"ב, ובזה ג"כ מילוי רצונם שרוצים להאריך קצת בתפלת יום השבת, אלא שצריך להורותם וגם להשגיח שימלאו ההוראה שתהי' המחשבה בענינים המתאימים ולא מחשבה שוטטת לכאן ולכאן, ואף שאין אדם יודע מחשבתו של חבריו, אפשרית ההשגחה גם בזה ע"י השאלה מקודם (בערב שבת או בשבת לפני התפלה) במה יחשוב וכו' או ההוראה מקודם (שיתאים לפרשת השבוע או לפירוש המלות) שמהנכון שיחשוב בענין פלוני...

בברכת הצלחה.

ה'פח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 403 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה שי': לברטוב, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשצ, ובהנסמן בהערות שם.