ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'פט

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כנוהג בחדשים האחרונים נתקבל מכתב כת"ר עם המוסגר בו היום בקר לפני נסעי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והזכרתי שם אותו ואת ב"ב שיחיו מתאים לתוכן המכתב...

ולהודעתו מיום הולדתו ה' שבט הבע"ל (ולהעיר מתוס' ב"מ ק"ו ע"ב) יה"ר שיגבר מזלו (וידוע הפירוש בתורת הדא"ח, אין - מזל לישראל) ותהי' שנה הבאה שנת הצלחה ובעיקר הענין דמרא דאתרא שרושם המרות יהי' ניכר באתרא ע"י החזקת היהדות והפצתה שם בכלל ובהפצת המעינות ביחוד כי מצות היום, היום אתינא (סנהדרין צ"ח סוף ע"א) הפצת מעינות הבעש"ט וממלא מקומו, וכידוע מאגה"ק אודות עליית הנשמה של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'פט

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תס, ובהנסמן בהערות שם.