ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'צ

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלום מענדל שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מי"ג טבת, אף שגם ממנו אינו מובן סיבת השתיקה.

נעם לי לקרות בו איך שראה השגחה פרטית והתועלת הכי גדולה שהיתה מהיותו בחג הסוכות במאנטמארענסי שעלה בידו ביחד עם איזה מאנ"ש להוציא יקר מזולל וכו' ואין לך דבר גדול מזה וכמבואר בכ"מ, ומובן ג"כ מסוגית הש"ס (ב"מ פה, א) ואין להאריך בדבר הפשוט, ואשרי חלקו ושל כל אלו שהשתתפו בהאמור, ויה"ר שתקוים בהם הבטחת משנה מצוה גוררת מצוה שילכו מחיל אל חיל בפעולות המקרבות לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובטוח נותן התורה ומצוה המצות לשלם שכרם במדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו ובפעולותיהם בבירור הניצוצות בכלל שזהו הענין דלהוציא יקר מזולל, וכמבואר בתורת החסידות כי תקותי חזקה שלא יסתפקו בהנעשה עד עתה ואז יתוסף גם בהצלחה נוסף על ההצלחה דעד עתה.

לפלא שלא כותב איך נצלו ימי הסגולה דחדש כסלו יו"ד י"ט כסלו וימי חנוכה שבודאי עשו בהנ"ל בימי סגולה אלו.

בברכה לבשו"ט תכה"י בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.

ה'צ

מו"ה לשום מענדל שי': קלמנסון, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תרפג, ובהנסמן בהערות שם.