ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'צא

ב"ה, כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי את זוגתו שתליט"א ככתוב בהפ"נ שלו, ויהי רצון אשר הרופא כל בשר ומפליא לעשות יזכהו ויצליחו לבשר טוב בזה וכן בכל עניניו, והרי זהו ערב חדש בו ראש השנה לאילנות אשר האדם עץ השדה ובפרט לדעת ב"ש הרי זהו ערב ראש השנה זה וכדבריהם במשנה, ונוסף על הנודע אשר אלו ואלו דא"ח ראה לקו"ת במדבר נ"ד ג' אשר לע"ל הלכה דוקא כב"ש.

ובהנוגע לאנ"ש והתמימים ביחוד ה"ז חדש ההילולא של נשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע העומד ומעורר ר"ר על כל השייכים ומקושרים אליו, וכנודע דבריו אשר רועי ישראל לא יפרדו מאת צאן מרעיתם.

בברכה לבשו"ט.