ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'צד

ב"ה, א' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נחום שי'

שלום וברכה!

...בשאלתו אודות מנהגי היארצייט יום ההילולא כשהקביעות היא כמו בשנה זו ביום הש"ק, מובן שעובדין דחול וכיו"ב אין לעשותם ביום הש"ק כי אם בערב שבת מתאים להכרעת האחרונים בכגון דא, וראה כף החיים על אורח חיים סי' תקס"ח, עיקרי הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ועוד (ודלא כמש"כ בס' גשר החיים בזה).

נעם לי לקרות בסיום מכתבו שמשתתף בהתועדויות דצעירי אגו"ח ואנ"ש בכלל ובודאי למותר לעוררו אשר העיקר הוא הבכן מזה שתפעול ההתעוררות בענינים של פועל במחשבה דבור ומעשה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה'צד

האברך נחום: מרגלית, ירושלים.

מנהגי היארצייט: ראה לעילח"ד אגרת תתפה.