ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'צה

ב"ה, ב' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד טבת, בקשת ברכה לעלות בסולם העולה בית-אל, ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לבקשתו.

לפלא שאינו כותב במכתבו אודות סדר לימודו וענינו בהידור קיום המצות, שהרי התורה והמצוה הם הסולם עליו נאמר סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וכדרז"ל הידועה סולם זה סיני (חושבנא דדין כחושבנא דדין) סולם דא צלותא.

ומובן ופשוט שעליו להוסיף ככל יכולתו הן בלימוד התורה בנגלה וחסידות והן בהידור קיום מצותי' אשר תמיד יש מקום לעלי' בזה וכמש"נ תלמידי חכמים אין להם מנוחה כו' ילכו מחיל אל חיל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א