ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'צח

ב"ה, ד' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני;

פשוט אשר כל ההידור שאפשר באיזה מצוה שתהי' נכון ביותר ופשיטא בהנוגע לציצית וטלית וכדרז"ל זה א-לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות כו' ציצית נאה (שבת קלג, ב) והרי ידועה הכוונה בעטיפת ציצית להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו ע"י מצוה זו (תניא ריש פרק מ"א) שלכן כל ההידור האפשרי בזה משפיע על כל שאר עניני האדם, הן שיהי' מצמר רחלים בלי שום פקפוק, עבודה לשמה בכל הענינים כו' וכו' וכמבואר בשו"ע ובשולחנו של רבנו הזקן שו"ת דברי נחמי' ועוד.

ויהי רצון שתהי' מצוה גוררת מצוה להוסיף נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה בעצמו ובחלקו בעולם עדי יקוים היעוד ולילה (גלות נמשל ללילה) כיום יאיר בגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'צח

מו"ה דוד: הויזמן, ברוקלין.