ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קא

ב"ה, ה' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' שבט בו כותב אודות החילוקי דיעות שהי' בביהכ"נ בו משמש בקדש בהנוגע לאמירת תחנון, ואשר הביא למריבות וצעקות עד שכותב שבא גם להלבנת פני חבירו ברבים, ושואל דעתי בזה.

ולפלא השאלה בהנוגע להלבנת פני חבירו ברבים אחרי שידוע ומפורש מרז"ל בזה וכן כמה מאמרים בגנות ענין המחלוקת, ודבריהם ברורים בזה.

ביחד עם זה הרי כיון שכותב שביהכ"נ נקרא בשם נוסח אר"י ידוע הפסק דין בשו"ת האחרונים*, אשר אף שמותרים לשנות מנוסח אשכנז לנוסח ספרד ומנוסח ספרד לנוסח אר"י, אבל אין לשנות מנוסח אר"י לאשכנז וכו' וכיון שהוא משמש בקדש שם, בטח ישתדל בזה בדרכי תוה"ק שדרכי' דרכי נועם ודרכי שלום והשי"ת יצליחו.

ובקשר עם התחלת מכתבו אשר שמש הוא בבית הכנסת האמורה, בודאי משתדל לקיים כפתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק שאמר לאחד שמש, קרא לשמש ויזרח אור, קרא לשמש ויזרח אור, להאיר את הבנית הכנסת באמירת תהלים לימוד ברבים וכו' והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קא

כפתגם: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תרצב, ובהנסמן בהערות שם.