ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קב

ב"ה, ה' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות כו'

מו"ה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא נתקבל כל מכתב ממנו, אף שבמענה לשאלותי מקבל אני ידיעות מזמן לזמן מהנעשה אתו, ומשלומו.

ונעם לי לקבל ז"ע פ"ש ע"י מר גאלין שי' ובודאי אשר מוסיף חילים בעבודתו בקדש לחזק לעורר לב נדכאים, והרי כל עוד שנמצאים בזמן עליו נאמר לא יחדל אביון (גם אביון ברוחניות) מקרב הארץ, גדול הזכות והאחריות של כל אלו המקיימים נתן תתן אפילו מאה פעמים, וזה עצמו מקרב היעוד של אפס כי לא יהי' בך אביון, הם ימות המשיח ופליגי דשמואל (עיין שבת קנ"א ב', זהר ח"ג קכ"ה א': דמסטרייהו דוקא לית כו' משא"כ אינון דטעמין מאילנא דחיי).

והרי מתקרב יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר מסר נפשו להרבות מספר אלו הטועמים מאילנא דחיי וצדיקא בתר דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולרוב נחת מכל יו"ח שיחיו לאריוש"ט.

ה'קב

מו"ה ארי' ליב: לוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקיח, ובהנסמן בהערות שם.