ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קג

ב"ה, ו' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

מרת אסתר תחי'

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, מגלגלין זכות ליום ותקופה זכאים אשר נתקבל מכתבה ימים אחדים לפני יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ההשגחה עליונה זיכתה אותה לנצל כשרונותי' במוסדות הנקראים על שמו ומתנהלים ברוחו, ואם בהנוגע לכל אחד מישראל הרי רועי ישראל מעוררים רחמים רבים בכל המצטרך להם, על אחת כמה וכמה בהנוגע לכל אלו הלוקחים חלק ומשתתפים במוסדות של רועי ישראל אלו אשר זהו הקורת רוח הכי גדולה שאפשר לגרום להנשמה, וכמו ברועה כפשוטו ענינו ועיקר תכונתו הוא להתאים העשבים להשה והצאן וכמאמר רז"ל הידוע (שמ"ר ב, ב) שבאופן כזה בחנו את דוד ומשה רבנו רעיא מהימנא, כן הוא ממש בהנוגע לרועי ישראל שעיקר ענינים ותכונתם להתאים הטובה המושפעת על ידי תפלתם לצרכי ולעניני הנזקק לטובה, זאת אומרת בטוב הנראה והנגלה הן בענינים הגשמים והן בענינים הרוחנים, ובפרט אשר מתקרב הזמן של חתונתה בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, ונכון יהי' לבה בטוח בבורא העולם ומנהיגו עצם הטוב שיתברכו בהמצטרך להם בהאמור ומאושרים יהיו ברוח ובגשם.

בברכת הצלחה בעבודתה בקדש בבית ספר חב"ד ולהצלחת ההכנות שלה מתוך שמחה לחתונתה בשעה טובה, המחכה לבשו"ט.

ה'קג

מרת אסתר: ליפקין, זרנוגה.