ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קד

ב"ה, ו' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

בת"ח נתקבל מכתבו מר"ח שבט מבשר מהצלחת הקעמפ ויה"ר שהרושם משבועות אלו יפעל על הילדים וההורים וגם על מנהלי הקעמפ בהנוגע למעשה בפועל במשך כל השנה ויצליחו להעמיד תלמידים-ות לתהלה ולשם ולתפארת (עיין לקו"ת דברים מב, ב) וזכות בעל ההילולא אשר יום ההילולא שלו ממשמש ובא תעמוד לכל אחד ואחד מהעובדים והמשתדלים בזה להצלחה בעבודתם בהשתדלותם ולתוספת ברכה והצלחה גם בעניניהם הפרטים.

בודאי עושים הכנות הדרושות ליום ההילולא יו"ד שבט שחל בשנה זו בשבת קרי"ס שבת שירה, ויה"ר שיבשר טוב גם בזה.

בברכה.

ה'קד

מו"ה חיים שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקמט, ובהנסמן בהערות שם.

מהצלחת הקעמפ: ראה לעיל אגרות ה'סח. ה'עד.