ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קה

ב"ה, ו' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח טבת, בו כותב הסברא אשר פב"פ מהת' יסע לכאן ללמוד ודוקא פה יצליח משא"כ במקומו בו לומד עתה.

וכבר ידועה דעתי בזה שכתבתי' ברור לכו"כ מהשואלים בכגון דא, ומיוסדת גם על התוצאות והמצב של אלו שכבר עשו כהנ"ל והוא:

לדאבוננו גם היצה"ר נוסע עם הת' המשנה מקומו, ונוסף על זה בלבול המחשבה ופזור הנפש דישיבת כרכים ביטול זמן הכי גדול וההכנות והנסיעה והסתדרות במקום החדש ואמתלאות חדשות שונות ומשונות בהתאם למקום החדש, והרוצה באמת ללמוד כדבעי יכול להצליח בישיבת תו"ת בלוד בהצלחה מופלגה, ואין בה כל אותם הענינים המבלבלים הנמצאים בכרך גדול וכו' ויה"ר שימצא אותיות המתאימות בכל הנ"ל בתחלה לעצמו עד שיוקלטו אצלו הדברים בהנחה טובה ולא רחוקה היא כיון שזה מתאים להמציאות ואז בטח ימצא גם האותיות איך להסביר זה להת' ולאמו שיחיו.

בטח עושים הכנות המתאימות ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל וזכות בעל ההילולא יעמוד לכאו"א מאנ"ש בתכ"י בהמצטרך בגו"ר.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קה

ידועה דעתי: ראה גם לעיל ח"ח אגרות ב'שעא. ב'תעז. ח"ט ב'תתקכד. חי"א ג'תשסח.

חי"ג ד'תרלח. אגרת הבאה.