ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קח

ב"ה, ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך אשר מסעוד נגר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו בו כותב מיסוד אגודת תלמידי הישיבות ובודאי מטרת אגודה זו כלשון התפלה ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, וכשרוצים באמת מצליחים לא רק בהנוגע לעצמו אלא גם להשפיע על החברים ועל כל הסביבה שגם הם יעשו רצון המקום בלבב שלם, וכפי שכותב שקבל מנהגי חב"ד בודאי כוונתו להתנהג גם ברוח חב"ד אשר שנים מהיסודות בזה הם. ואהבת את ה' אלקיך וגו' ואהבת לרעך כמוך, תקותי שיתוסף גם עי"ז חיות ומרץ בהענין האמור ויה"ר שיהי' בהצלחה ויוסיף אומץ בלימוד תוה"ק וקיום מצותי' בהידור וגם על חבריו ישפיע בזה והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קח

האברך אשר מסעוד נגר: תל אביב.