ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קט

ב"ה, ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך שלמה זלמן שי'

האברך שלמה זלמן שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם ליל קבל מכתבו מכ' טבת, בו כותב אודות סדר לימודו בתורת החסידות, ואשר הולך ומוסיף בזה.

ובטח תקוים בו הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, והרי תוספתו של הקב"ה היא מרובה על העיקר, וכיון שבלשון הזהר הק' (זח"ג קנ"ב א') נקרא לימוד האמור נשמתא דאורייתא, וכל ביטויי תורתנו הרי הם מדוייקים, הנה כמו שרואים למטה שתוספת בנשמה מוסיפה חיות בכל אברי הגוף, מזה מובן אשר תוספת בנשמתא דאורייתא מוסיפה בגופא דאורייתא, גופי תורה, בלימוד הנגלה - שיהי' בתוספת הצלחה, ובאופן הלימוד הנקרא ברז"ל זכה ומימינים בה (יומא עב, ב. עיי"ש בפירוש רש"י. שבת סג, א), וכמובן במאמרי רז"ל האמורים - נתוסף ג"כ אור וחיות בקיום המצות והידורם, התנאה לפניו במצות, שבזה גם ההידור ברוחניות (עיין שבת קלג, ב, התנאה לפניו וכו' וכתוב בו לשמו). ומתאים לדרז"ל ואהבת גו' שיהא שם שמים מתאהב על ידך (ובספרי שם: אהבהו על כל הבריות ועיין תניא פל"ב), ובודאי משפיעים גם בסביבתם בכל האמור - על ידי היותם דוגמא חי' בזה, ויה"ר שגם בזה תומשך ההצלחה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

הפ"נ וכן הפ"נ המצורפים נתקבלו.

ה'קט

האברך שלמה זלמן: אוירבוך, בני ברק.

האברך שלמה זלמן שי' הכהן: רייכמן, בני ברק.