ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קי

ב"ה, ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אשר קרה להם ל"ע ול"ע, ואשר עדיין לא נתברכו בבנים זכרים.

וצריך הי' להוודע ברור אם בהנשואין שלו לא הי' בזה פגיעה בכבוד בן או בת ישראל, זאת אומרת שלא היתה הבטחה מקודם לבן ישראל אחר או לבת ישראל אחרת, וכן אם שומרים חוקי ודיני טהרת המשפחה מתאים להוראות תורתנו הק' תורת חיים, ובאם היתה פגיעה בכבוד בן או בת ישראל צריכה להיות בקשת מחילה מהם או עכ"פ בפני עשרה מישראל, ואם היתה חלישות בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה מובן שלכל לראש צריכה להיות חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה מוחלטה בהנוגע להבא להיות זהירים בזה ככל הדרוש, והשם יתברך הרואה ללבב יראה שהחליטו בזה באמת וסר עונם וחטאתם תכופר וישמח לבבם במילוי משאלות לבבם לטובה, ובכל אופן צריך לבדוק את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שיהיו כולן כשרות כדין, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א