ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קיב

ב"ה, ח' שבט, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ

וכו'

מוה"ר מנחם בן ציון שי'

מנהל כללי דקרן הצלה שיקגו יצ"ו

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר ברוב תודה קבלת מכתבו מיום ועש"ק בא, ב' שבט, בצירוף הקצבת קרן הצלה עבור מוסדותינו הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בצפון אפריקה.

גם קראתי בנועם במכתבו אשר הגדילו בשנה זו הקצבת קרן הצלה לישיבותינו באה"ק ת"ו, ויהי רצון שיוכלו לקיים מעלין בקדש מדי שנה בשנה בעבודת קרן הצלה בכלל ובעזרתם לכל מוסדותינו בפרט, לא רק בהתאם למדת התפתחותם והתרחבותם, אלא בממדים גדולים יותר כדי לאפשר מדה יתרה של גדול ופריחה, שאין הדבר תלוי אלא באמצעים כספיים.

כיון שכל דבר גדול וקטן הכל בהשגחת הבורא ית', ובפרט בענינים הנוגעים לתורה ומצוות כפי שהם מוארים בפנימיות ובמאור שבתורה, שאין לך דבר גדול מזה, הרי ראוי לציין אשר הקצבת קרן הצלה באה איזה ימים לפני יום ההילולא די' שבט של כ"ק מו"ח אדמו"ר צדיק יסוד עולם, שעל שמו נקראים המוסדות הק' בצפון אפריקא, בעל המוסדות הנושא רנה ותפלה בעד כל המשתתפים בעבודתו ותומכים במוסדותיו, ובפרט ביום הסגולה הוא יום ההילולא, אשר זכר כל העושים ומעשים בא לפניו.

ואשרי לכת"ר וחבריו בהנהלת קרן הצלה וכל המשתתפים במפעלם הרם שזכו להיות מתומכי מוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכת"ר בפרט בתור מנהל כלכלי של קרן הצלה, אשר זכות הרבים תלוי בו ובהם, ומוסדות אלו הם הכלים והצנורות להמשיך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ובכל המצטרך להם ולבני ביתם שיחיו בכל מילי דמיטב בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד וברכה לבשו"ט תכה"י.

ה'קיב

מוה"ר מנחם בן ציון: זקס. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'כד.