ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קיג

ב"ה, טי"ת שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג טבת והפ"נ שלאחריו, ונעם לי לקרות בו מאשר רואה פרי טוב בעמלו בחינוך על טהרת הקדש במוסדו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון שזכות זה יעמוד לו ולכל בני ביתו שיחיו בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בודאי למותר לעוררו ע"ד הידוק הקשרים בעניני תורה ומצות עם החיילים, שנוסף על הכלל ביחס לכאו"א חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, הרי בהנ"ל חשוב הדבר עוד יותר כיון שהוזהרו ביחוד ובהוספה על סתם בנ"א, והי' מחנך קדוש, ונוסף על הנקודה שהנ"ל נמצאים באוירה חדורה הענין של קבלת עול ומלוי פקודות ללא שאלת כל טעם בזה וכמבואר באריכות כ"פ...

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב במכתבו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהנוגע לכל הנ"ל וכן בהנוגע בעבודתו בקדש בחינוך על טהרת הקדש שזהו גם כן הצנור להמשכת ברכות השי"ת בהמצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו.

בברכה לבשו"ט.

ה'קיג

מו"ה אברהם: הרשקוביץ, ראשון לציון.