ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קיד

ב"ה, ט' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל אם להמשיך לימודו בישיבה כיון שנרדם לפעמים בעת הלימוד וכו'.

והנה מובן ופשוט שגם זה מעצת ופיתויי היצר הרוצה לבלבל את האדם מעבודת הבורא בכל הדרכים אפילו בדרכים שונים ומשונים עד כדי לפתות את האדם שאין היכולת בידו לעבוד את השי"ת כדבעי ועל דרך הנ"ל מפני שנרדם, ויבקש את הנהלת הישיבה שיתנו לו חברותא וילמוד בחיות וכדרשת רז"ל על הכתוב ערוכה בכל ושמורה (ערובין נ"ד ע"א) וכשירצה באמת תקוים בו הבטחת רז"ל, יגעת ומצאת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר