ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קטו

[ט' שבט, תשי"ז]

...במ"ש אודות הזריקות חיסון ומה שקרה ל"ע ול"ע בארצוה"ב מלפנים בכגון דא, - הנה המאורע בארצוה"ב הי' בתחלת ההשתמשות בזריקות אלו קודם שקבעו בדיוק אופן הכנת התרכיבים וכו' משא"כ עתה שכבר ישנם כו"כ חדשים של נסיון בזה, ולכן לאחרי שיבררו סמכות תוצרת התרכיב אין חשש כלל לעשות הזריקות ואדרבה...

ה'קטו

הזריקות חיסון: ראה גם לעיל ד'תתסב, ובהנסמן בהערות שם.