ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קטז

ב"ה, ט' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר ישנה קביעות לערוך קידוש בבית הכנסת במקום מיוחד, ולפני שלשה שבועות הסכימו לקבוע שיעור לימוד ש"ס מיד אחר תפלת מוסף, ורוצים ללמוד דוקא על השולחן עליו עורכים הקידוש, כי בעלי הקידוש רבים מהמשתתפים בהשיעור, ושואל:

א) אם יש היתר לערוך קידוש בבית הכנסת.

וכבר דנו על שאלה זו בכו"כ שו"ת, ורבו המתירים והיתר בפשיטות ובפרט שבזמננו בעת בנין בית הכנסת כבר נודע שנתפשט ההיתר לערוך קידוש בביהכ"נ.

ב) כיון שיש חדר סמוך לביהכ"נ, למה לא יערכו הקידוש שם וילמדו דוקא בבית הכנסת.

והנה בכגון דא יש להזהר מעניני מחלוקת, כי ברובא דרובא על ידי מחלוקת ופירוד הדיעות מתמעטים הלומדים וגם העוסקים בצרכי צבור דביהכ"נ וכיון שעורכי הקידוש קדמו ומספרם מרובה יותר, החשש דמחלוקת מתגדל עי"ז ולכן לדעתי אם בטוב ובדרכי נועם יתדברו ביניהם אודות מקום הלימוד ומקום הקידוש מה טוב, ואם יש חשש למחלוקת, אזי הקביעות החדשה תקבע לה מקום חדש מיוחד מבלי להכנס למחלוקת.

בודאי אינו מסתפק בשיעור האמור ויש לו קביעות עתים בתורה במיוחד, וכבן ישיבה תקותי שיש לו קביעות זו בכל יום הן בבקר והן בערב וכמובא בפוסקים ראשונים ואחרונים והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ה'קטז

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 505.

~ה'קטז*

נוסח כזה נשלח לכמה מהעוסקים בעבודת הקודש.