ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קיז

ב"ה, י"א שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מצערני סיום מכתבו אשר אתו אין עדיין כל חדש, וחוששני אשר אם בענין דבר מושלל בפשיטות אמרו עבר ושנה כהיתר נעשה לו, הנה ק"ו בענינו מתעסק לצאת ידי חובתו בלבד מפני ההרגל וכו' ובודאי שאין נחיצות להעתיק ולפרט מאמרי רז"ל המדברים בענין זה וערכו, שהרי ידועים הם ומפורסמים, ויה"ר שכיון שבכלל כל ענין שידוך וזיווג הוא למעלה מדרך הטבע וכמרז"ל הידוע המדמה זה לקרי"ס וכמ"ש ומה' אשה משכלת, הנה יה"ר שאפילו אם אינו עושה כלים בטבע יעשה הדבר בדרך נס.

ה'קיז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 456.