ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קיח

ב"ה, י"א שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' שבט, בעת רצון יזכירו את... שליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב בריאותו, וידוע פתגם כ"ק רבותנו נשיאנו, טראכט גוט וועט זיין גוט, ובפרט במיחושו של הנ"ל כפי שכת"ר מתארו במכתבו גם הרופאים מסכימים ע"ז הסכם מוחלט, ובודאי ימצא האותיות המתאימות להסבירו ענין זה של בטחון ע"פ המבואר בספרים הק' וכן מהוספה בעניני תורה ומצות מתאים למעמדו ומצבו של הנ"ל שאף אם הוא טוב, בכ"ז הנה כיון שהתורה והמצוה ארוכה מארץ מדה ורחבה מצותך מאד, יש תמיד מקום להוספה.

ומוכרח ומובן עוד יותר ע"פ המבואר בכ"מ במאמרי דא"ח אשר נשמת משה רבנו שעלתה למרום ונמצאת בגן עדן גם עלי' נאמר ת"ח אין להם מנוחה וכו' לא בעולם הבא שלומד תורה זה כמה אלפים שנה אף שהוא קבל תורה מסיני...

בברכה לבשו"ט.

ה'קיח

מו"ה הלל: מדליה, לידז. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תתקג, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'שטז, ובהנסמן בהערות שם.