ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכא

ב"ה, י"ב שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו.

ומה שכותב שגלמוד הוא ואין לו למי לפנות וכו' כבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהחסידות חידשה שבני ישראל מקושרים זע"ז ובכל מקום שהאדם הולך ונמצא איננו גלמוד וכידוע המסופר בשם הבעש"ט אשר ואהבת לרעך כמוך הוא אפילו לאיש יהודי הנמצא בקצוי תבל ושמעולם לא ראהו וכו' ולא עוד אלא שכמים הפנים לפנים גו' פועל זה על הנמצא בקצוי תבל שגם אצלו מתעורר רגש זה.

בודאי משתתף בהתועדויות אנ"ש אשר במחנו הט' ומזמן לזמן מוסיף לא רק בשיעורי לימוד הנגלה אלא גם בשיעורי לימוד החסידות והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קכא

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תקנ, ובהנסמן בהערות שם.