ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכב

ב"ה, י"ב שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל שי' שו"ב

שלום וברכה!

נעמה לי השתתפותו בהתועדות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ויהי רצון שגם בהתועדות זו יקוים פירוש רז"ל הידוע בי הילולא דאזלינן מני' חטוף ואכול חטוף ושתי וביאורו ע"פ תורת החסידות חטוף ואכול חטוף ושתי בעניני תורה ומצותי' שנמשלו ללחם ומים וכו' וצריך להיות באופן דאזלינן מני' אשר האדם נעשה מהלך בין העומדים האלה ואשרי חלקו שעל ידו נדפסו והולכים ונדפסים כמה מאמרים ושיחות המעוררים את האיש הישראלי לעבודה האמורה וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולהתראות בהתועדיות חסידותיות הבע"ל.

ה'קכב

מו"ה שמואל: קרקובסקי, מונטריאל. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב עדר.