ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכד

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה פנחס ליביש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' שבט, בו שואל דעתי בהנוגע לענין ניטל, ומנהג ישראל שלא ללמוד בליל זה עד חצות, ואשר כן הוא גם מנהגנו, וכמבוא בלוח היום יום י"ז טבת ה'תש"ג.

וכיון שענין ביטול לימוד תורה חידוש גדול הוא ולכן אין לך בו אלא חידושו, ולכן אין לבטל אלא לילה אחד.

ע"פ מה שכתבתי ל... נראה לי שבכל מדינה יש לנהוג בהנ"ל ע"פ לוח האינם יהודים שבמדינתם, ואם יש ביניהם מנהגים שונים בזה, לנהוג בהנ"ל בלילה שאז חוגגים רוב האינם יהודים, ז. א. באותה הלילה שנתקבלה על רוב האינם יהודים, כי הרי ענין דאזלינן בתר רובא שייך גם באינם יהודים, וכדמוכח בסוגיא דאזלינן בתר רובא, ועוד ראיות ואכ"מ.

ת"ח על המשך בשורותיו הטובות בהנוגע להתועדות ובודאי גם להבא ינהג במנהג טוב זה.

בברכה.

ה'קכד

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 319 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה פנחס ליביש שי': הרצל, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתיז.

ניטל: ראה אגרת הקודמת, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי: לעיל חי"ג אגרת ד'שצא.