ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכו

ב"ה, י"ד שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שלום דובער שי'

שלום וברכה!

...בודאי מתעסק בציווי השעה - הפצת המעינות חוצה, נוסף על משרתו בקדש שגם היא תוכנה הוא, ולפלא שאין מודיע כלל מפעולות כמו אלו. והרי רואים במוחש אשר הסדר דהצנע לכת בכגון דא - מביא להמעטת הפעולות, ואפילו את"ל שטובה היא בעבודת האדם לעצמו כיון שעי"ז נתמעט החשש לישות והכרת עצמו, במה נחשבה טובת הפרט בזה - לעומת התועלת שאפשר להביא לרבים על ידי הפצת המעינות, וק"ל.

וי"ל שגם ע"ז נאמר אל תצדק הרבה.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ה'קכו

מו"ה שלום דובער שי': נוטיק, פריז. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ג תשנד.