ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכז

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עם הפ"נ המוסגרים בו וכן מכתביו הקודמים, ות"ח על כתבו אודות התועדות אנ"ש אשר בודאי ימשיך במנהג טוב זה גם להבא, ויהי רצון שיוכל להוסיף בבשורות טובות אלו, זאת אומרת שיתרבה מספר מקומי ההתועדויות ויתרבה גם כן מספר המשתתפים, ובמילא יתרבה גם כן באיכות, וכידוע אשר בקדושה ריבוי בכמות מביא סוף סוף גם לריבוי באיכות, ותקופתנו מסוגלת לזה אף שאכשור דרא בתמי' כי אדרבה היא הנותנת, וק"ל.

ובזה גם מענה למה שכותב במכתבו אודות מי שהוא שיצא נגד הענין דהפצת דא"ח אשר התגובה היחידית צ"ל אך ורק ע"י תוספת מרץ וכח ככל הדרוש להפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה, וסוף סוף יחדירו גם את הדומים להנ"ל, כיון שבמשך הזמן מוכרח שיעשו תשובה על מעלליהם האמורים, וכל אלו הנשמעים לי ואשר ענין הפצת המעינות יקר להם יכולים להוכיח אשר אין שמים לב כלל לדברים שאין להם שחר, על ידי שיתחזקו ויוסיפו בהפצת המעינות, ולא ע"י תגובות באופן אחר, שאדרבה הם מבלבלים לענין ההפצה, ובפרט ע"פ המבואר שלכאו"א ימים יוצרו ולו אחד בהם והכל במדה וקצבה, וכשמשתמשים בזה לענין אחר במילא חסר במילוי תפקידם הם, שבנוגע לצעירי אגודת חב"ד ובכלל לאנ"ש הוא ענין ההפצה, ונכון יהי' לבם בטוח באלקים חיים, אשר תורת החסידות דא"ח היא חכמתו ורצונו ית' שיקוים פסק בית דין של מעלה, שבכל עניני יראת שמים תורה ומצות תהי' ידם על העליונה, וחבל על הזמן שצריך להקדישו להפצת המעינות, להתעסק בו בענינים אחרים וק"ל, ובודאי יסביר את האמור גם לחבריו שי'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קכז

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 227 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מנחם בן ציון שי': ווילהלם, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תקצג.