ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קכט

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש אודות... אשר לא נגע ולא פגע, ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובודאי אם עדיין לא ניכר בחוץ אבל בודאי שנגע ופגע, וזה עצמו מגדיל השתדלותו של הנ"ל לכסות ולהעלים שלא יראה החוצה בכדי שלא ימשיכוהו עי"ז עוד יותר ויותר למקום שם הוא שייך באמת, ומזה הוראה אשר אף כי באופן דיפלומטי (מפני יראתו של הנ"ל האמורה) יש לעוררו מזמן לזמן ומה טוב בעקיפין ומן הצד, וק"ל, על עניני התורה ומצות וגם עניני חסידות.

בודאי אף שאינו מזכיר עד"ז משתדל ככל האפשרי לטובת "אחי תמימים, אשר ברשל"צ, ויה"ר אשר גם בזה תהי' הצלחה מופלגה ועוד יותר מאשר עד עתה.

בברכה לבשו"ט תכה"י.