ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קלא

ב"ה, ח"י שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א שבט (והקודמו) וממהר הנני לענות עליו שלא בתור אפילו של מכתבים התכופים מפני ענין הזריקות לחיסון, אף שלפלא שאלתו בזה שהרי כמה מאה"ק כבר שאלוני ועניתי להם בחיוב כיון שכאן עושים זה רובם ככולם ובהצלחה, ומובן שבאם ישנם זריקות מתוצרת בתי סממני רפואה שונים צריך להשתמש בזו הבדוקה ומנוסה.

ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות הוו"ח אי"א מו"ה... ולפלא שבעצמו לא הודיע עד"ז, והרי זהו אחד האופנים בקיום מצות ואהבת לרעך כמוך ע"י שמשמחים לב איש הישראלי בבשורה טובה ובפרט זה שהודיע מקודם ע"ד המצב שלפני הטפול, וק"ל, וכנראה שפתגם רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא כלי וגם חד עם ואהבת את ה' אלקיך, עדיין לא חדר לכל החוגים.

ומענין לענין באותו ענין, במ"ש אודות היחסים שבין... שגם זה הסתעפות משלילת הציווי ר"ל של ואהבת לרעך כמוך, ואין עדיין ביטוי חריף זה מספיק לחשיבות הענין ולהתוצאות שלו, וע"פ מה שכבר כתבתי כ"פ הבטחת הכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם אין הכתוב מחלק מי לראשונה משנה לבו, וכל הקודם זכה בכלל גדול בתורה כמאמר רבי עקיבא הידוע בזה, ובהעשות מרכבה לשני הואהבת שחד הוא ע"פ פתגם רבנו הזקן האמור, וכידוע שבעשות מצוה נעשה האדם מרכבה למצוה זו, וכמבואר בכ"מ ומהם בספר התניא, ואין להאריך בדבר הכי פשוט...

בברכה המצפה לבשו"ט.

ה'קלא

ועניתי להם: ראה לעיל אגרת ד'תתסב, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.