ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קלב

ב"ה, ח"י שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת חברת גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מודיע אודות קביעות אסיפתם השנתית ביום זה, ראשון לפרשת משפטים ה'תשטו"ב.

וכן ראשי פרקים מעבודת הגמ"ח בשנה העברה, אשר, כמו שאמרתי מכבר, יש להוסיף עלי' כהנה וכהנה, זאת אומרת - בהנוגע למספר ההלואות, אשר במשך כל השנה כולה רק למאה ועשרים איש ניתנו, בה בשעה שבעוה"ר עדיין נמצאים אנו באותו הזמן עליו נאמר כי לא יחדל אביון, ובפרט אביון עני באותה שעה. וכידוע מאמר רז"ל (סוכה מ"ט ע"ב) גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה כו' גמ"ח בין לעניים בין לעשירים.

ויהי רצון אשר גם זה יתוקן ככל הדרוש בשנה הבע"ל.

וזה עצמו מקרב קיום היעוד כי לא יהי' בך אביון כי ברך יברכך ה', כי יעשו בני ישראל רצונו של מקום (ספרי דברים ט"ו ד').

ובמהרה בימינו יקוים ג"כ היעוד, דיטעמו כל ישראל מאילנא דחיי דבי יפקון מן גלותא ברחמים, ודלא כאינון דלא טעמין מאילנא דא, דמסטרייהו לית בין גלותא לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, משא"כ ישראל ת"ח דבגינייהו איתמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה, דהכי יפיק בכל האי יקרא בפורקנא בתרייתא,

וכדברי רעיא מהימנא משה רבנו, גואל ראשון וגואל אחרון (זהר ח"ג קכ"ה ע"א), שהובאו ונתבארו ע"י רבנו הזקן באגה"ק (סי' כ"ו).

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ. ב.

אפשר שהסיבה למספר האמור במספר ההלואות נרמזה במה שכותבים שיש דוחק במזומנים אשר בקופת הגמ"ח. והוריתי לקרן הגמ"ח אשר על יד מחנה ישראל ליתן להם גמ"ח עד סוף שנת ה'תשי"ח.

ותקותי, בתכ"י, אשר עוד קודם לזה תבוא הגאולה האמיתית והשלימה, ויקוים יעוד האמור, ויהי' ענין הגמ"ח לעשירים, וע"ד הסיפור בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ה'קלב

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 333 והושלמה ע"פ צילום האגרת.