ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קלו

ב"ה, י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו לפירוש המלות "אורח חיים מתאים" שהשתמשתי בהם במכתבי, מובן שזהו בההנהגה דבכל דרכיך דעהו, כי הענינים האמורים והענינים שמחוייבים בהם אין זה אורח חיים מתאים גרידא כ"א ציווי מפורש משא"כ הנ"ל בההנהגה דבכל דרכיך דעהו הרי תמיד יש מקום להוסיף כיון שאין שלימות בבריאה, ולאידך גיסא זה שעליו נאמר דעהו אין סוף ובלי גבול הוא, וק"ל.

בברכה לתוספת בטחון ולהוספה בעניני תורה ומצוה ואורח חיים הנ"ל הוא ביחד עם זוגתו תחי' ולבשו"ט.