ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמא

ב"ה, י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מובן שאין כל מקום להתנצלות על תוכן מכתביו הקודמים וכמו שכתבתי כ"פ ולכמה מאנ"ש, שהודעת המצב כמו שהוא בלי כחל ובלי שרק אפילו אם המצב אינו כדבעי ובמילא גם ההודעה תוכנה בהתאם לזה. לא רק שאין להתנצל על שמודיעים אודות זה, כי פשיטא שאין להעלים הענינים כמו שהם לאמיתתם, וכידוע ההנהגה בזה מחסידים ואנ"ש בדורות שלפנינו ובפרט בדורנו דור יתום שנתוסף על הטעמים דעד עתה הוא גם הענין שסו"ס נמצאים מודיעים ע"ד ענינים בלתי משביעי רצון מאותם שלע"ע אינם אוהבים ובמילא אין נרתעים מהגזמות והוספה, אשר מובן שכשקדמה לזה ההודעה מאוהבים וידידים מונעים עי"ז עגמ"נ נוספת ואין להאריך בדבר הפשוט, ומובן ג"כ שהדברים הנ"ל אמורים הם גם כלפי שאר אנ"ש אשר במחנו הט'.

בברכה המחכה לבשו"ט.