ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמג

ב"ה, כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נחום יעקב שי'

שלום וברכה!

...נעם לי לקרות במכתבו מעריכת התועדות בקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו, ותקותי שגם בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוא שבת שירה העבר השתדלו בכגון דא, ויה"ר שרושם ההתועדות ודברי ההתעוררות שנאמרו יהי' ניכר רישומם במשך כל השנה.

בודאי למותר להאריך בגודל הענין של כולל חב"ד באה"ק ת"ו וההשתדלות בהחזקתו מכל מקום ומקום, והרי ידועים מכתבי רבותנו נשיאנו הק' בזה אשר אין דבריהם צריכים הסכמה, שלכן תקותי חזקה שלא רק שימצא העצה שלא יוגרע בהתרומות דעד עכשיו אלא שגם ישתדלו ואז יצליחו להגדיל התרומות ככל הדרוש מתאים לההוצאות שנתוספו והכרח השעה, והשי"צ יצליח גם בזה.

בברכה.

ה'קמג

מו"ה מנחם יעקב: פארמעט, בוענאס איירעס. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'קסא.