ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמד

ב"ה, כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז שבט, ולפלא שאינו מזכיר בהנוגע לעניני הבנין, ועל פי דברי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרבא"ג שי' ישנו כבר הסכם מלא ומוחלט מהדזוינט לבנות ד' דירות בשביל הר"מ והר"י דתומכי תמימים ובמילא יתפנו דירותיהם שבבנין להרחבת מקום תו"ת, ויוכלו גם לעשות איזה תיקונים בבנין תו"ת, ומובן שצריך להיות עומד על המשמר שיעשו התיקונים כדבעי וכן שימלאו הבטחותיהם בזה, וכפי שאמר לי הנ"ל יש לשער שבסוף שבוע זה או תחלת שבוע הבאה תתקבל כבר רשימה מפורטת בהנוגע להדירות ותיקונים גם ללשכתנו אשר בפאריז, ומובן שהעמידה על המשמר צ"ל ע"י הנהלת תו"ת בברונא והוא בראשם, ובודאי עושים ההכנות הדרושות לזה, ומכמה טעמים אין כדאי לעכב כמובן במה שתלוי בהם, כיון שהסכם בכל הנ"ל לא הי' באתערותא שלהם כ"א ע"י שקו"ט ודו"ד וכו', מהנ"ל מובן ג"כ שאין עתה הזמן לבוא בעוד איזה דרישות כספיות להנ"ל, וק"ל.

נעם לי לשמוע שנמצאים תלמידים מתאימים ללימוד אומנות עשיית בתים וכתיבת פרשיות, שנוסף על ענין הפרנסה כפשוטה בזה, הרי עוד מעלה שהתלמידים לא יחפשו ענינים של מסחר וכיו"ב אשר מי יודע לאיזה סביבה יתגלגלו, לאידך גיסא מובן ג"כ שאין מקום כלל שכל התלמידים ואפילו רובם או מחציתם ילמדו אומנות האמורה, שהרי תלמידי תו"ת לא זה עיקר ענינם ובפרט שזה משנה צורת ישיבה ומחליפה בציור בית ספר לספרות וכו' וכו'. והדרך בדרכי נועם בזה הוא לשער מראש כמה תלמידים ישנם שזהו העילוי הכי גדול שאפשר לקוות מהם ולסדר עניני הבי"ס לספרות וכו' כמובן בהתדברות עם הרה"ח כו' לוין בזה, שלא יהי' מקום לקבלת עוד תלמידים, ודרך עוד פנימית בזה מתאים למה שדברנו בהיותו כאן, שבלא"ה מוכרח הדבר ביותר, והוא החדרת אהבה און קאך בלימוד הן בנגלה והן בחסידות בתוככי התלמידים, אפילו אם יוכרחו לשעה קלה לתרופת חז"ל לעולם ילמוד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שהרי מובן שבנדון דידן שלא לשמה כשר ובודאי ימצא האותיות המתאימות לכל האמור.

המחכה לבשו"ט.

לאחרי כתיבת הנ"ל נתקבלו ידיעות שחלו שינוים בהנוגע לזמני הבנין וכו' ואפשר יהי' עוד שינוים - ובטח עומדים בקישור תמידי עד"ז עם הלשכה בפאריז.

בנוגע לתלמידים לספרות סת"ם מובן שא"א להסתפק בשלשה או ארבעה, כיון שב"כ דזוינט התנו שיהי' זה בי"ס ובזה תלוי' תמיכתם.

ה'קמד

הרנ"ן: ה" ניסן נמנוב, משפיע ישיבת תות"ל בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.

הרבא"ג שי': ה"ר בנימין אלי' גורודצקי.

לימוד אומנות עשיית בתים: ראה גם לעיל אגרת ד'תתקסא, ובהנסמן בהערות שם.

הרה"כ כו' לוין: צבי ליב שי'. ראה לעיל שם.