ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמה

ב"ה, כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו.

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה או ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום זה - בחומש תהלים ותניא - ביום ההולדת.

יה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

באופן לימודיו בישיבה וסדרם - צריך לעשות כהוראת ההנהלה.

מהעצות להתרכזות המחשבה - לימוד בפנים, ושעכ"פ יהי' הספר פתוח לפניו במקום בו לומד. הזהירות בעניני ח"ן (וזהירות בטבילת עזרא) - [כמובן מד"ה (דער פרומער) וארא לרבנו הזקן נדפס בס' תו"א לעמבערג תרי"א].

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קמה

במנהג אנ"ש: ראה גם לעיל אגרת ד'תתקמח, ובהנסמן בהערות שם.