ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמז

ב"ה כ' שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממחרת יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, ובעת רצון אזכירו עוד הפעם וכל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו.

ובמה שכותב אודות חילוק מעות לאחר מאה ועשרים שנה.

כבר ידוע דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בכמה משיחותיו שאין דעת השכל נוחה מסדרים כאלו, כי כל ענין טוב מפני מה ידחו אותו עד לאחר כמה עשיריות בשנים, והשי"ת יאריך ימי ושנות כאו"א בתכ"י ביותר, בה בשעה שאפשר לעשות הענין טוב בעצמו ובחיים חיותו בעלמא דין, ועי"ז יתוסף עוד באריכות ימים ושנים וכידוע סגולת הצדקה והטוב בזה.

ואף שידועה ההוראה דהמבזבז על יבזבז יותר מחומש משא"כ לאחר מאה ועשרים שנה, - הנה מלבד שהחומש הרי אפשר לבזבז לכל הדיעות, הרי נוסף על זה כמה אופנים ישנם שמותר וגם מצוה רבה וחובה לתת צדקה יותר מחלק חומש וכמו שהובאו פרטי הדברים באחרונים, ומקצתם נמצאים ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן בכמה מקומות, וראה במיוחד באגרת התשובה סוף פרק ג' ובאגרת הקדש סוף סי' יו"ד, והאריכות בדבר המובן לדכוותי' בדואי אך למותר.

מוסג"פ מה שהו"ל לאחרונה ובודאי יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ה'קמז

כבר ידוע: ראה אג"ק שלו ח"ח אגרות ב'קנו. ב'שלה.