ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קמח

ב"ה כ"א שבט תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

הרב ישראל שי' הכהן

שלום וברכה!

נתקבלה רשימת השמות בצרוף ההמחאה, וכנראה מהסכום זוהי תרומת השנה ונמסרה לקופת שפ"ה, ויהי רצון שבדוגמת צדקה כללית זו, הנה בכל יום מימות השנה הבע"ל יקוים ציווי תוה"ק אשר כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי' בעניני תורה ומצות, ולאיש אשר עמדה לו בצבור מהעיקרים בזה בענינים הנוגעים לרבים, והרי זיכתו ההשגחה העליונה להיות פעיל בעניני חינוך הכשר ואין לך דבר גדול מזה ובפרט בדורנו דור יתום, וכשמחפשים באמת מוצאים הדרכים איך להחדיר בהתלמידים והמחונכים בכלל יראת שמים התמדה בלימוד התורה והידור בקיום המצות,

אלא שמובן שבכדי לפעול על אחרים צריכים להיות במדה של טופח על מנת להטפיח בכל ענינים אלו, וק"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קמח

הרב ישראל: סטאק, ברידזשפארט.

לקופת שפ"ה: קרן השנה - מטבע ליום. ראה לעיל אגרת ה'כד, ובהנסמן בהערות שם.