ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנ

ב"ה כ"א שבט תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

...כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אודות הטבת בריאות של פב"פ תחי' וכו' - ת"ח על הבשו"ט בזה וע"ד דברי הרה"ג הרה"ח הרה"צ ר' הלל מפאריטש שכל ענינים שעושה הוא לתכלית הפנימי בעשי' - אז עס זאל זיך אפלייגין א ווארט חסידות, בודאי כן הוא בפעולותיו הוא - ובהידיעות המגיעות אליו וכהנ"ל, שמנצלם גם לעיקר תפקידו בדרא דעקבתא דמשיחא דפועלי דיממא אנן, הפצת מעינות תורת החסידות עד שיגיעו גם חוצה. ולא להניח מקום לכל ענינים המבלבלים מזה, אפילו אם אפשר להלבישם שנעשה זה משום קנאות לחסידות, כי עבודתנו אפשר שתעשה ע"י פעולות בהקו דועשה טוב ובד"מ ילך הרע והלעו"ז הלוך ופוחת, כי הרי מעט אור דוחה הרבה חשך - עאכו"כ הרבה אור, וביחוד מאור שבתורה זוהי פנימיות התורה. וכמו שכתבתי לאיזה מאנ"ש, שלא יניחו להמשיך את עצמם בשקו"ט של מלחמה עם המנגדים, כי חבל על הזמן, ובודאי שזהו מתחבולות הלעו"ז לבלבל עבודת הפצת המעינות ע"י נסיון להמשיך את העובדים בזה לטענות ומענות ולמחלוקת וריבות אודות קדושת תורת הדא"ח, ובמילא ימעט זמן הפנוי לתכלית העבודה ועיקרה הפצת לימוד החסידות בכל מקום.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ה'קנ

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 516 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרב שמואל מנחם מענדל שי': שניארוסאהן ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקל, ובהנסמן בהערות שם.

וע"ד דברי: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תפז, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי: ראה לעיל אגרות ה'קכ. ה'קכז. לקמן אגרת הבאה.