ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנג

ב"ה כ"ב שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מודיע אודות קנין הבית והגמר שלו,

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת לקנין בתים ברוחניות וע"פ המבואר בדרושי דא"ח בארוכה ומהם בלקו"ת וסידור ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית, המשך מים רבים תרל"ו בסופו ועוד, וגם כפשוטו שתהי' דירה נאה המרחיבה דעתו של אדם הדרים בה אשר אז גם צרכיהם מוזמנים להם ככל הדרוש וביד רחבה.

וכמובן מלשון הידוע שמרובים צרכי עמך - דוקא אם - דעתם קצרה* ומכלל לאו אתה שומע הן, ויהי רצון שיהי' כל זה בלא קישוים והעלמות, ויבשר טוב בהנ"ל ובפעולות בשטח חינוך הכשר החבד"י שהם השער להמשכת טוב בענינים הפרטים ולהעלאת התורה והמצוה.

המחכה לבשו"ט.

מכתביו מי"ג וי"ח שבט נתקבלו. - הבית יחנכו בהתועדות חסידותית להצלחה בגו"ר.

ה'קנג

מו"ה ראובן צבי יהודא שי': פייגלשטוק, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתק, ובהנסמן בהערות שם.

בתים ברוחניות: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שכג, ובהנסמן בהערות שם.