ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנד

ב"ה כ"ב שבט תשי"ז

ברוקלין.

חברי שובה ישראל, ובראשם הוו"ח אי"א

נו"נ כו' הרב

זאב שליט"א גרינבערג והעסקן שמעון

אברהם הלוי,

ה'' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה אשר קנו חלקת שדה בה ילמדו ילמדו תורתנו הקדושה תורת חיים לתינוקות של בית רבן וכן תהי' גם כן מקום אשר ימצאו שם הילדים בימי הקיץ והחום.

ובודאי אשר גם אז ילמדו עמהם תורה ומצות ומנהגי ישראל, כי הרי זה כל האדם, ובפרט על פי הידוע מרבותנו ז"ל אשר על הבל פיהם של תשב"ר העולם עומד, ומוסגר בזה טשעק על ח"י דאללאר בתור השתתפותי בקניית שדה זה ע"ד מה שכתוב, חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך.

ונותן התורה ומצוה המצות יזכם ויצליחם להרבות פעולותיהם להחזקת היהדות והפצתה מוארים באור וחום חסידותי, מתוך בריאות והרחבת הדעת של חברי שובה ישראל הם נשיהם ובניהם ובנותיהם שיחיו.

בברכת הצלחה, המחכה לבשורות טובות.

ה'קנד

חברי שובה ישראל: בבוענאס איירעס. ראה גם לעיל אגדרות ד'תתמו. ד'תתקלג. ה'מה.

לקמן ה'שיד.

הרב.. גרינבערג: אגרת נוספת אליו - לעיל ד'תתקלג.

שמעון אברהם הלוי: אגרת נוספת אליו - לעיל ה'מה.

*) שמש"ר בהל' קטנות להרא"ש (דלא כהמגי' שם) וראב"ד לרמב"ם הל' תפלין פ"ג ה"ה.

שו"ת הרמ"ע מפאנו סק"ז. מצת שמורים. משמרת שלום (ס"ד ובמהד"ב בסופו). אות חיים רסל"ד. מאסף לכל המחנות סל"ד סק"ג.