ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנה

ב"ה כ"ב שבט תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני, בו שואל בהנוגע לתפילין והפרשיות דאנ"ש וחסידי חב"ד.

והנה ידוע בכגון דא שקשה ביותר למסור דברים אלו במכתבים ונצרכה לזה מסורת חכמים מסופר לסופר, ובודאי יש למצוא באה"ק ת"ו סופרים אשר ידועה להם תמונת האותיות ע"פ המסורה מרבנו הזקן, כי גם בתמונת האותיות כמה חילוקים ישנם ולא רק בתמונת אותיות שעל הבתים היו"ד וכו'.

במ"ש אודות תפילין דשמושא רבא וראב"ד.

סדר הנחתם מבואר בכ"מ ומקצתם מסומן בשולי הגליון*. ובכללות הוא החילוק דשמושא רבא וראב"ד כחילוק דרש"י ור"ת (אלא ששניהם השמושא רבא וראב"ד אזלי בתר ימין המניח), שלכן מצרפים בהנחתם תפילין ש"ר דשמושא רבא לתפילין של יד דרש"י ותפילין של ראש דראב"ד לתפילין של יד דר"ת, וראה היום יום י"ט מנ"א תש"ג.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

להודעתו מהכנסתו של בנו יצחק ליב שי' לעול מצות, ביום כ"ו שבט הבע"ל, יהי רצון שיקבל עליו עול תורה ועול מצות ויגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

ה'קנה

מו"ה ישראל: רוזנצווייג, ירושלים.

ע"פ המסורה: ראה גם לעיל אגרת ד'תשפט, ובהנסמן בהערות שם.