ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'קנו

ב"ה כ"ג שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם הראשון מיום ה' שבט וחבל אשר לא ניצלו ימי הנסיעה שלהם יותר בפעולות בעניני יהדות בכלל וחסידות ביחוד, אבל הרי אין צועקין על העבר אף שפליאה גדולה עליהם על העדר הפעולות כדבעי בהאמור, ותקותי שעכ"פ באה"ק ת"ו ינצלו את האפשרית בזה ככל הדורש, והרי נסיעתם לכאן היתה כרוכה בכמה קישוים העלמות והסתרים ופשיטא שצריכים ליהנות ממנה לא רק שני אנשים יהי' מה שיהי', אלא מספר רב יותר וכל המרבה בזה ה"ז משובח, ובפרט שהלא לא לכל אחד ישנה האפשרות לנסוע בעצמו, וכשיתבוננו בהאמור אליבא דנפשי' באמת בודאי ימצאו כמה דרכים ואופנים בזה ולא רק בהנוגע להשפעתם בהמוסד בם משרתים בקדש אלא במסגרת רחבה יותר וכמו צעירי אגו"ח והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'קנו

הנסיעה שלהם: חזרה מביקור אצל כאד"ש.

שצריכים ליהנות ממנה: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תפד, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ה'שא.